Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2018 r.
Znak sprawy:
GA.6721.87.82.2017.II 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46, art.54 ust. 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XXIX/568/16 z dnia 21 grudnia 2016r. Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 13 lutego 2018r. do dnia 13 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 27 marca 2018r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
· projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy Nadwiślańskiej,
·prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018r. do  Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.
 
 

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf210.34 KB
rysunek_planu.pdf13.95 MB
prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf5.45 MB
02_wskazanie_terenow_oswiecim_nadwislanska_pons.png3.1 MB