Powiat Oświęcimski przypomina, że 15 marca 2018 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, planowanych do zrealizowania przy współudziale środków budżetu powiatu.

Zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie, w tym Uchwałą Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, z późn. zmianami, do 15 marca każdego roku można składać wnioski o udzielenie dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, przede wszystkim z niżej wymienionych „obszarów”:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska;
3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
4) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

Więcej informacji dostępnych – TUTAJ