Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Dobiega końca realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”. Powiat pozyskał dofinansowanie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2012, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa zawarta w lutym zeszłego roku opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 3.999.850,14 zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 9.142.514,70 zł.

Droga powiatowa położona na granicy gminy Zator i Przeciszów jest alternatywą dla drogi krajowej nr 28, łączącą drogę wojewódzką nr 781 Zator-Andrychów-Łękawica z drogą krajową nr 44. Wchodzi także w część alternatywnego szlaku łączącego Górny Śląsk, poprzez Oświęcim i Zator, z Małopolską. Będzie stanowić istotny element miejskiej i powiatowej sieci drogowej, umożliwiającej rozładowanie i wyprowadzenie ruchu z centrum Zatora, co istotnie wpłynie na poprawę ruchu na drodze krajowej i wojewódzkiej. Prace, przeprowadzone na odcinku 2,156 km., uwzględniają również budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1,704 km.

– Objęte projektem odcinki drogi powiatowej tworzą szlak komunikacyjny umożliwiający bezpośredni dojazd do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej.
W jej obrębie położony jest m.in. Park Rozrywki Energylandia w Zatorze, odwiedzany przez turystów z całego kraju, na terenie którego organizowane są wielotysięczne
imprezy o charakterze rozrywkowym. Dzięki przebudowie drogi poprawie ulegnie dojazd do SAG w Zatorze w której obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw działających na skalę ponadlokalną, droga zostanie dostosowana do generowanego przez SAG dużego natężenia ruchu drogowego i dużej liczby samochodów towarowych przejeżdżających przez drogę
– mówi członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak.

Wykonawca deklaruje zakończenie wszelkich robót w czerwcu tego roku, czyli około dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy.