W dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2017 – druk nr 941/18.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej – druk nr 948/18,
5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – druk nr 947/18,
5.3. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na dalsze prace konserwatorsko – budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – druk nr 939/18,
5.4. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – druk nr 942/18,
5.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 945/18,
5.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 946/18,
5.7. zmiany uchwały XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 934/17 + autopoprawka,
5.8. zmiany uchwały XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 935/17,
5.9. zmiany uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 955/18,
5.10. zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 956/18,
5.11. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 957/18,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Mendelejewa na okres 3 lat – druk nr 936/17,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 938/18,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bema na okres 3 lat – druk nr 951/18,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 952/18,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 953/18,
5.17. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Sakranusa – druk nr 937/18,
5.18. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 943/18,
5.19. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z równoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 954/18,
5.20. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Miasta Oświęcim od Skarbu Państwa – Starosty Oświęcimskiego prawa własności nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu – druk nr 944/18,
5.21. nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle położonemu w Mieście Oświęcim – druk nr 940/18,
5.22. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o niepodległość 1956-89 – druk nr 933/17,
5.23. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - druk nr 950/18.
5.24. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - druk nr 949/18.
6. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2017 r.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id...