Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim, dnia 26 lutego 2018r.
 

INFORMACJA 

 Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej w dniu 31 stycznia 2018 roku została podjęta uchwała Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu. 

 

ZAPRASZAMY!