Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim, dnia 6 grudnia 2017 r.

Znak sprawy:
GA.6721.92.4.2017.I

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XLI/766/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu planu miejscowego zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Oświęcim uchwałą Nr XLI/766/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem projektu planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Granice opracowania planu miejscowego obejmują obszar wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały. Przedmiotowa uchwała dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/103/31137.pdf.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, gromadzoną podczas prac nad projektem planu miejscowego, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej dokumentacji w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie do 8 stycznia 2018 r. na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.