W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2017” - druk nr 1014/18.
5. Informacja o realizacji w 2017 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Rodziny” - druk nr 1015/18.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały Nr XLV/860/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" – druk nr 1003/18,
6.2. zmiany uchwały Nr XLIV/846/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 r. - druk nr 999/18,
6.3. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 1000/18,
6.4. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 989/18,
6.5. zmiany uchwały nr XLIV/845/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018 – druk nr 1008/18,
6.6. podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 998/18,
6.7. zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1010/18,
6.8. przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 933 – druk nr 1011/18,
6.9. działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję – druk nr 987/18 + autopoprawka,
6.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 1009/18,
6.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 990/18,
6.12. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu – druk nr 1001/18,
6.13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Miasta Oświęcim od Skarbu Państwa – Starosty Oświęcimskiego prawa własności nieruchomości przy Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu – druk nr 1002/18,
6.14. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego/Norwida oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu – druk nr 1013/18,
6.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na okres do dnia 30 czerwca 2019 r. - druk nr 1006/18,
6.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres do 31 grudnia 2020 r. - druk nr 991/18,
6.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres do 31 grudnia 2020 r. - druk nr 992/18,
6.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 995/18,
6.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 1004/18,
6.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 1007/18,
6.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 993/18,
6.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego na okres 3 lat – druk nr 994/18,
6.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 3 lat – druk nr 997/18,
6.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 996/18,
6.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 1005/18,
6.26. emisji obligacji o wartości nominalnej 14 000 000 złotych – druk nr 1012/18,
6.27. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 – druk nr 1016/18,
6.28. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - druk nr 1017/18.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id...
 

 

ZAPRASZAMY!