Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Kolaż zdjęć prezentujący biegaczkę, siatkarzy i pływaka z nałożonych na siebie zdjęć.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród w działalności sportowej i stypendiów sportowych na rok 2022. Termin składania dokumentów w obu przypadkach mija 11 lutego br.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego, który:

– posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,

– został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

– posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

– nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

Z kolei nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i w działalności sportowej mogą być przyznane związanym z powiatem oświęcimskim zawodnikom, trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami na niwie sportowej.

Ubiegający się o stypendia, jak i nagrody w dziedzinie sportu muszą złożyć kompletne wnioski w wyznaczonym terminie:

– na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub

– przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.

Nagrody i stypendia zostaną przyznane w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu.

Szczegóły, w tym wzory wniosków:

Stypendia sportowe | Witamy na stronie Powiatu Oświęcimskiego (oswiecim.pl)

Nagrody w dziedzinie sportu | Witamy na stronie Powiatu Oświęcimskiego (oswiecim.pl)