Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, rektor oświęcimskiej uczelni, otrzymała awans na stanowisko profesora MUP. Uczelnianych profesur doczekali się także dr hab. Agnieszka Palej i dr hab. Aleksander Gomola. Powiat Oświęcimski jest partnerem oświęcimskiej Alma Mater.

Awans jest wynikiem decyzji Komisji ds. Oceny Dorobku dla Nauczycieli Akademickich, a także pozytywnej jednogłośnej opinii Senatu. Jest przyznawany pracownikom odznaczającym się znaczącymi osiągnięciami oraz dynamicznym rozwojem pracy naukowej i dydaktycznej.

Pani rektor z oświęcimską Alma Mater związana jest od 2014 r. Swoje wieloletnie doświadczenie uzyskała pełniąc odpowiedzialne funkcje kierownicze, m.in.: dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju w organizacji Helimed Imaging z siedzibą w Katowicach, kierownika Działu Medyczno-Organizacyjnego w Szpitalu Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa MUP Oświęcim, następnie Prorektora ds. Studentów (2016-2020).

Dr Sonia Grychtoł posiada bogate doświadczenie jako nauczyciel akademicki i promotor, jest także autorem 42 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych oraz podręcznikach.

Obszarem działalności naukowo-badawczej pani rektor są szeroko pojęte aspekty społeczne oraz psychologiczne uwarunkowania zdrowotne człowieka.

W swojej pracy nie ogranicza się jedynie do ośrodków akademickich, o czym świadczy fakt, że była redaktor naczelną biuletynu: „Moja Przychodnia” w ZLA w Katowicach, a także autorką programów Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice. Do dziś czynnie współpracuje z Naczelną Izbą Pielęgniarską.

Podczas wieloletniej pracy na rzecz oświęcimskiej Alma Mater brała czynny udział w pozyskiwaniu do współpracy partnerów międzynarodowych, zasiadała w licznych komisjach uczelnianych oraz współtworzyła wniosek o otwarcie kierunku Dietetyka.

Została odznaczona przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Do grona uczelnianych profesorów dołączyła również dr hab. Agnieszka Palej, pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, która związana jest z oświęcimską uczelnią od 2006 r. jako pracownik dydaktyczny na kierunku Filologia Germańska, koordynator praktyk oraz członek Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Dr hab. Agnieszka Palej może się pochwalić bogatym dorobkiem naukowym oraz organizacyjnym. Obszarem jej zainteresowań jest głównie językoznawstwo niemieckie. Swoje badania w dużej mierze koncentruje na literaturze migracyjnej polsko-niemieckiej i polsko-austriackiej.

Od początku swojej kariery naukowo-dydaktycznej związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Filologii Germańskiej.

Dr hab. Agnieszka Palej jest autorką dwóch monografii, 36 artykułów naukowych w czasopismach, a także współredaktorem trzech tomów zbiorowych. Ponadto systematycznie bierze udział w licznych konferencjach oraz spotkaniach naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Czynnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowym, m.in.: z uniwersytetami we Frankfurcie, Berlinie, Bratysławie, czy Budapeszcie. Kształci młode pokolenia germanistów biorąc czynny udział w organizowaniu i przeprowadzaniu eliminacji Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Dr hab. Agnieszka Palej została trzykrotnie wyróżniona Nagrodą Zespołową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Trzecim pracownikiem dydaktycznym awansowanym przez komisję na stanowisko profesora uczelni jest dr hab. Aleksander Gomola, związany z uczelnią od 2006 roku.

Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przekładoznawstwa Wydziału Filologicznego.

Jako językoznawca koncentruje się przede wszystkim na analizie języka religijnego, sposobie jego tworzenia, funkcjonowania i oddziaływania na odbiorców. Jego drugim obszarem badawczym jest translatoryka, a trzecim dydaktyka przekładu, gdzie wykorzystuje doświadczenie dydaktyka przekładu, tłumacza oraz weryfikatora tłumaczeń.

Dr hab. Aleksander Gomola opublikował dwie monografie, a także stworzył kilka rozdziałów w monografiach zbiorowych m.in. w wydawnictwach takich jak: De Gruyter, Palgrave Macmillan, John Benjamins i Brill oraz kilkudziesiąt artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Wygłosił wykłady gościnne na uniwersytetach w Queen’s University w Belfaście oraz University College w Londynie.

Kształcąc studentów MUP rzemiosła translatorskiego, wykorzystuje swoje długie doświadczenie tłumacza literatury (głównie non-fiction), którego owocem jest ponad dziewięćdziesiąt przetłumaczonych książek, a także tłumacza symultanicznego (tłumaczył negocjacje handlowe dla spółek skarbu państwa i Banku Światowego, czy wizyty delegacji sportowych, m. in. angielskiej reprezentacji piłki nożnej w Polsce).

Władze Powiatu Oświęcimskiego doceniając Państwa dotychczasowy dorobek naukowy serdecznie gratulują profesorskich awansów i życzą wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

  • Uczelnia w Oświęcimiu ma trzech nowych profesorów.

(Źródło i fot. MUP).