Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika konkursu "Małopolska. Kultura Wrażliwa"

„Małopolska. Kultura Wrażliwa” – to nowy konkursu adresowany do organizacji pozarządowych. Ma na celu zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

To pierwszy taki konkurs skierowany do podmiotów pożytku publicznego, związany z zagadnieniem dostępności kultury. Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Kwota dofinansowania jednego zadania nie może przekraczać 10 tys. zł, a jego realizacja powinna się zakończyć nie później niż 31 grudnia br. Oferent powinien się wykazać wkładem własnym na poziomie 5% wartości zadania.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: www.pozarzadowa.malopolska.pl

Każdy startujący w konkursie jest zobowiązany wygenerować w systemie złożony wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada br, godz. 16.00. Zgłoszenia składane za pomocą generatora przyjmowane są do czwartku 5 listopada, godz.16.00.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Małopolska. Kultura Wrażliwa” – pierwszego realizowanego w skali całego województwa projektu, który koncentruje się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury.

Został zainicjowany w 2016 roku. Dotąd skupiał się głównie na zwiększaniu dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego.

(Źródło: UMWM)