Oświęcim. Podsumowanie ćwiczeń pk. „EGIDA – 18”

W dniu 30 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida - 18”. Przedsięwzięcie stanowiło praktyczną weryfikację działania systemu w zakresie powoływania rezerw osobowych w jednostce Policji na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W tym roku, jednego dnia, działania były przeprowadzone w 90 jednostkach na terenie kraju, w tym w pięciu w województwie małopolskim. W dwunastogodzinnych ćwiczeniach wzięło udział 20 rezerwistów - mieszkańców powiatu oświęcimskiego, wytypowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu.

W niedzielę o godzinie 7.00 rezerwiści zgłosili się w oświęcimskiej komendzie Policji, gdzie kolejno każdy z nich przeszedł przez przygotowane na potrzeby ćwiczenia stanowiska związane ze sprawami ewidencyjno-kadrowymi, stanowiskiem medycznym, wyposażenia mundurowego i uzbrojenia. Każdy z uczestników założył specjalną koszulkę z napisem "Egida – 18", a następnie przeszedł na salę szkoleniową na której zaprezentowane zostały filmy na temat służby w Policji.

Punktualnie o godzinie 9.00 rezerwistów powitał insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Po powitaniu przyszedł czas na główny element ćwiczeń, czyli panel szkoleniowy, składający się z 12 bloków tematycznych, które przy pomocy pokazów i prezentacji multimedialnych przeprowadzili specjaliści z oświęcimskiej komendy Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu oraz Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu.

Uczestnicy Egidy – 18, poznali m.in. obowiązki oraz uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce Policji. Zostali zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, obsługą broni palnej, zasadami umundurowania, technik interwencji, podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych, zasadami prowadzenia ochrony obiektów oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Uczestnikom zaprezentowano różne rodzaje umundurowania policjanta, w tym również replikę umundurowania policjanta z okresu przedwojennego.

Podczas szkolenia rezerwiści mieli zapewnione trzy posiłki, na które udawali się w zwartej kolumnie. Podczas pozostałych przerw przygotowano dla nich bufet kawowy.Ostatnią część panelu szkoleniowego poprowadził ratownik medyczny, który w sposób niezwykle realistyczny zaprezentował sposób udzielania pierwszej pomocy motocykliście, który uległ wypadkowi drogowemu. Ratownik omówił i pokazał sposób ewakuowania osoby z raną postrzałową z miejsca zagrożenia.Ostatnią część ćwiczeń stanowiła wypłata żołdu oraz zwrotu kosztów dojazdu, po którym nastąpiło uroczyste zakończenie, wręczenie certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz pamiątkowej wspólnej fotografii.

Przebieg ćwiczeń w oświęcimskiej jednostce oceniał obserwator zewnętrzny, wyznaczony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Ćwiczenia zostały sfinansowane przez Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.