29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 17.30 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B, w Auli św. Wawrzyńca, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

Wydarzenie zostało zaplanowane w toku ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego w ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu,
tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.