Od dnia 3 stycznia 2018 r. w Oświęcimiu, na terenie Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) przy ul. Gen. J. Bema 12 A działa mobilna stacja kontrolno – pomiarowa,   zainstalowana na wniosek mieszkańców i władz miasta, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).
    Stanowisko pomiarowe zostało włączone do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020”, natomiast wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na portalu o jakości powietrza powietrze.gios.gov.pl.
   

Wyposażenie stacji pozwala na całoroczne manualne pomiary stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Zakres pomiarowy obejmuje następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10 mierzony metodą referencyjną (wagową), z czasem uśredniania – 24 godziny oraz benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10. Wyniki stężenia pyłu PM10 - prezentowane są po połowie każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, natomiast stężenia benzo(a)pirenu do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary.
    Pomiary wykonywane są metodami referencyjnymi zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu z dnia 13.09.2012 r. (Dz. U. z dnia18.09.2012 r., poz.1032).