11 grudnia odbył się odbiór inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach”. W ramach zadania wykonano między innymi oznakowanie docelowego drogi, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe: studzienki ściekowe, nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodników, przepust rurowy na zjeździe, montaż włazów żeliwnych na studniach rewizyjnych, regulację pionową włazów studzienek teletechnicznych, zaworów wodnych i gazowych, wykonanie korytowania pod konstrukcję drogi i chodników, wykopy pod kanalizację i zjazdy do posesji, oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt zadania wyniósł prawie 880 tys. zł. Inwestycję sfinansowali wspólnie Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty.