Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz organizacją non-profit UK-Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii, zrealizowało w terminie od 2.04.2017 do 31.03.2018 ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”.

Głównym celem projektu było podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników 3 instytucji zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej w Kętach (dalej PWO), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (dalej PCPR) i Domu Dziecka w Oświęcimiu (dalej DD) dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER.
Współpraca ponadnarodowa pozwoliła na wykorzystanie odmiennych uwarunkowań, porównanie rozwiązań funkcjonujących w obu krajach-ich słabych oraz mocnych stron.

Założeniem projektu było wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy, kładącym szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności interwencji EFS w UE. Proces wymiany doświadczeń zapewniony został dzięki comiesięcznym telekonferencjom, których jednym z celów była wymiana informacji na temat efektów wdrażania rozwiązań w krajach partnerstwa.

Kluczowym zadaniem stały się zorganizowane z Wielkiej Brytanii Warsztaty Edukacji Alternatywnej. Wzięli w nich udział wszyscy delegowani do udziału pracownicy PWO, PCPR i DD. W sumie zorganizowanych zostało 6 wyjazdów, dla 6 osób każdy. W zależności od złożoności konkretnych metod trwały4 lub 7 dni.

Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).

Założenia projektu zostały przygotowane w poszanowaniu zaleceń Komisji Europejskiej Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, które wskazują m.in. na konieczność zawiązywania takich partnerstw przy programowaniu funduszy strukturalnych oraz dostępie do nich poprzez angażowanie właściwych zainteresowanych stron na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności właściwych władz publicznych.

Dlatego zaangażowanie Powiatu Oświęcim jako Wnioskodawcy i 3 instytucji pomocowych-odbiorców wsparcia pozwoliło na osiągnięcie zakładanych efektów.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze scenariuszy wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ”Kompetencje Wychowawcze Przyszłości – Edukacja Alternatywna i Doskonalenie Zawodowe” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Program PO WER).

W ramach projektu uczestnicy wyposażeni zostali w wiedzę na temat sześciu brytyjskich metod wsparcia. W projekcie wypracowano 6 scenariuszy do bezpłatnego wykorzystania do pracy z młodzieżą. Każdy z programów zawiera elementy aktywnych metod radzenia sobie ze stresem i jego redukcją.


Family Links – To program pokazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze,skupia się na zdrowiu emocjonalnym. Posiada rozbudowane poziomy samooceny, poczucia wartości, rodzaju uczuć i sposobie radzenia sobie z emocjami. Pomaga skupić się nad tym, w jaki sposób i dlaczego postępuje młodzież. Pomaga w ustaleniu granic i konsekwencji w przypadku niestosowania się do ustaleń.

Speakeasy – Zdrowie seksulane młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności i związkach. Metoda Speakeasy – jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, w tym okresu dojrzewania.Warsztaty oferują elastyczną i swobodną drogę dla wychowawców i opiekunów w uzyskaniu większej pewności siebie w rozmowie z dziećmi i młodzieżą, w obszarze, który może powodować zakłopotanie i niezręczność dla obu stron.

Talking Teens – Uzależnienia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami.Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu rozwoju mózgu, stresu, uzależnień u młodzieży i zachowań, które są spowodowane okresem dojrzewania. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które pomogą im lepiej zrozumieć zachowania młodzieży, reakcje na stawianie granic i sposoby ich utrzymania.

Freedom – Przemoc. Rodzaje. Skutki. Wpływ przemocy na dziecko – Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą nt. przemocy. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji uczestników dotyczących pojęć z zakresu przemocy i jej rodzajów, jej wpływu na dziecko, rozpoznawanie ‘’zachowań za zachowaniem’’ (bahaviour behing behaviour’), diagnozy, planowania, komunikowania z dziećmi i młodzieżą, które doznały przemocy lub były jej świadkami. Metody radzenia sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których agresywne zachowania wobec wychowanków i grupy utrudniają proces zmian.

Friendship – Rodzaje przyjaźni. Kliki i grupy. Przemoc rówieśnicza – program skierowany do dzieci i młodzieży, które mają problemy w zawieraniu znajomości, integracją z grupą. Skupia się na pracy z grupą, w której zostały zauważone trudności w integracji uwidaczniające się brakiem serdeczności, koleżeństwa,współpracy, pojawianiem się wyzwisk, izolowanie się rówieśników, niezdrowa rywalizacja, brak akceptacji, przejawy agresji. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy,komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę.

Nurturing Programme – to program ukazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze spowodowane niskim poczuciem własnej wartości,nierespektowaniem zasad, nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brakiem zaufania do dorosłych, pesymizmem.