Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Kraj. Rozpoczął się Tydzień Mediacji potrwa do 20 października 2017

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października. Dziś natomiast dziś [16.10], rozpoczyna się Tydzień Mediacji, który potrwa do 20 października.

Tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Mediacji, w każdy trzeci czwartek października, propagowana jest już od 2005 roku. Przez cały tydzień, w całej Polsce promowane będą pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów czyli mediacje. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji w m.in. sądach, siedzibach organizacji pozarządowych, dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.

Zamiast iść do sądu, spróbuj mediacji
Poważne spory nie zawsze należy rozwiązywać w sądzie, można skorzystać prawa do mediacji, i w ten sposób spróbować dojść do porozumienia z drugą stroną sporu.

Mediacja polega na rozwiązywaniu konfliktu w taki sposób, by obie strony zgodziły się na kompromis i zawarły między sobą ugodę. O pomoc mediatora można się zwrócić w każdej sprawie. Najczęściej do mediacji dochodzi w sprawach: rodzinnych, pracowniczych, sporach sąsiedzkich, ubezpieczeniowych lub karnych.

Na negocjacje muszą wyrazić zgodę obie skonfliktowane strony. Wniosek o pomoc mediatora mogą złożyć razem lub osobno. O mediację można wystąpić przed wniesieniem sprawy do sądu, ale również już w trakcie toczącego się procesu. Także sąd może zaproponować stronom konfliktu próbę polubownego załatwienia sprawy, ale tylko do czasu zamknięcia pierwszego posiedzenia w sprawie.

Mediator uzgadnia ze stronami termin spotkania - osobno dla każdej z nich. Informuje na nim, na czym polega proces mediacji, jaką rolę pełni on sam i jakie korzyści może dać ugoda. Podczas rozmowy pyta strony o przyczyny sporu, wyjaśnia fakty i ustala, jakie warunki muszą zostać spełnione, by mogło dojść do porozumienia.

Kolejny etap to sesje mediacyjne. Mogą się odbyć tylko wtedy, gdy każda ze stron konfliktu potwierdzi, że chce się spotkać. Jeżeli nie wyrazi na to zgody, ale zależy jej na porozumieniu, istnieje możliwość tzw. mediacji pośredniej, wtedy mediator spotyka się z każdym osobno i negocjuje warunki porozumienia. Jeśli uda się wyjaśnić przyczyny sporu i uzgodnić, jak w przyszłości będą się układały wzajemne stosunki, dochodzi do podpisania ugody.

ULOTKA INFORMACYJNA

Dyżury mediatorów w Sądzie Okręgowym w Krakowie w ramach TYGODNIA MEDIACJI
w dniach od 16 do 20 października 2017 r.

DYŻURY MEDIATORÓW PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W KRAKOWIE W CIĄGU ROKU

W Sądzie Okręgowym w Krakowie w sali K-22odbywać się będą dyżury mediatorów, podczas których zainteresowane osoby będą mogły uzyskać bezpłatne porady na temat mediacji i postępowań mediacyjnych.
Możliwa jest także telefoniczna konsultacja z mediatorem w tym dniu, bądź umówienie się na spotkanie pod numerem telefonu 12 619 58 06. W miesiącu październiku br dyżury pełnić będą mediatorzy stali – wpisani na listę Prezesa Sądu Okręgowego:

  • w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 – Ewa Wiśniewska-Sobel
  • w każdą środę w godz. od 10.00-12.00 – Danuta Wiecha, Paweł Wiecha

źródło: MS / SO Kraków