Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022

1. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 23 listopada 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji poniższych zadań

Wypoczynek dzieci i młodzieży
– Organizacja stacjonarnego wypoczynku zimowego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
– Prowadzenie szkolenia sportowego
– Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
– Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez

Turystyka i krajoznawstwo
– Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim
– Organizacja rowerowych wycieczek turystycznych po Aglomeracji Oświęcimskiej

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Przedsięwzięcia
– Opracowanie wydawnictw

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

Szczegóły dotyczące konkursu

Ogłoszenie konkursu 2022