Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Statuetki Polskiej Agencji Prasowej dla laureatów konkursu adresowanego do innowacyjnych samorządów.

Do 26 lutego można zgłaszać projekty w drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, które – poprzez zastosowanie innowacyjnych i innych niż dotychczas rozwiązań – przyczyniły się do lepszej organizacji pracy wewnętrznej urzędu i poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd.

Oczekujemy na projekty, które doprowadziły do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego, aktywizacji lokalnej społeczności, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie – informują organizatorzy.

Kapituła przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii w postaci statuetki oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii w postaci dyplomu. Nagrodzone samorządy otrzymają pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych PAP.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko – Szkoła Główna Handlowa, dr Tomasz Pilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Anna Banasik – redaktor prowadząca Serwisu Samorządowego PAP oraz przedstawiciele ministerstw.

Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która planowana jest na 15 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/.

Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu.

Będziemy rozmawiać m.in. o kondycji polskich samorządów po niemal roku trwania epidemii i o tym, czy i jak odbije się ona na lokalnych nastrojach do inwestycji i innowacji – zdradzają organizatorzy konkursu.

W pierwszej edycji do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego.

(Źródło: PAP)