Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Ilustracja do teksu o współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Na listopadowej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu radni jednogłośnie przyjęli Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Obecnie na terenie naszego powiatu działa około 400 różnego rodzaju stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji.

Powiat Oświęcimski poprzez wspomniany Program działa na rzecz jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jego mieszkańców.

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zaangażowanie i aktywność poprzez zgromadzenie w swoich szeregach lokalnych liderów chcących rozwiązywać ważne problem społeczne, znacząco wpływają na jakość życia w powiecie.

Program określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu powiatowego.

Określa również zasady współpracy z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Definiuje ponadto priorytety zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej realizującym je organizacjom.

***

Na listopadowej sesji rajcy wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. “Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

9 października br. do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania na rok 2021 r. w kwocie 50 080,00 zł.

“Zgodnie z pismem Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, iż Wykonawca zadania został zobowiązany do opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast przedmiotowa obwodnica jest powiązana funkcjonalnie i ruchowo z projektowanym przez GDDKiA O/Katowice odcinkiem S1. Powoduje to, iż konieczne jest skorygowanie prac projektowych w punkcie przecięcia się obu inwestycji, co wpływa na brak możliwości zakończenia prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko, a tym samym zakończenie postępowania środowiskowego w bieżącym roku i wydatkowania środków w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

***

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym dla G.V.M.Carint sp. z o.o. w Krakowie. To pokłosie wniosku dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, który zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 60,95 m2 zlokalizowanych w Pawilonie nr III ZOZ w Oświęcimiu z G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie – w terminie od 18 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

W wynajmowanych pomieszczeniach spółka prowadzi zespół kardiologicznych poradni komercyjnych, w skład których wchodzą: poradnia nadciśnienia tętniczego, poradnia zaburzeń rytmu serca oraz poradnia wad serca.

O pozostałych uchwałach podjętych na listopadowej sesji poinformujemy w najbliższym czasie.