Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Istnieje możliwość odbycia stażu lub praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie lub firmie celem zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce oraz uzyskania dodatkowych umiejętności.

Skorzystać z nich mogą uczniowie szkół biorących udział w projektach: Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno–usługowej Powiatu Oświęcimskiego, Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno- elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego oraz Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Uczeń uczestniczący w stażu lub praktyce zawodowej w oparciu zapisy Uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski może ubiegać się o stypendium stażowe w wysokości 2 tys. złotych.

Staż (lub praktykę zawodową) trwający 150 godzin można realizować nie tylko w okresie wakacyjnym, ale również podczas ferii i weekendów (oraz w pozostałym czasie wolnym od zajęć szkolnych).

Zachęcamy uczniów do śledzenia stron internetowych szkół, na których zamieszczane są informacje o przeprowadzaniu rekrutacji na staże i kursy realizowane w ramach projektów: Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno–usługowej Powiatu Oświęcimskiego, Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno- elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego oraz Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego oraz do kontaktu ze szkolonymi koordynatorami projektów.

Ważna informacja dla Pracodawców przyjmujących uczniów na staż:

Każdemu opiekunowi ucznia – stażysty przysługuje wynagrodzenie, w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto (wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia) wypłacone w formie refundacji pracodawcy całości lub części wynagrodzenia w/w opiekuna w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą lub w formie refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna w wysokości nieprzekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia z tytułu zwiększonego zakresu zadań związanych z opieką nad stażystą. Pracodawca przyjmując ucznia na staż jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie BHP oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Koszty szkolenia zostaną pracodawcy zrefundowane.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 pracodawca powinien zapewnić stażyście środki ochrony indywidualnej (np. środki dezynfekujące, jednorazowe rękawiczki, maseczki czy przyłbice) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego stanowiska pracy) oraz tak zorganizować jego stanowisko pracy, aby zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Więcej informacji o projektach na Portalu oświatowym: https://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/srodki-ue/utworzenie-i-rozwoj-centrow-kompetencji-zawodowych-powiatu-oswiecimskiego/ckz-administracyjno-uslugowe/aktualnosci/ , https://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/srodki-ue/utworzenie-i-rozwoj-centrow-kompetencji-zawodowych-powiatu-oswiecimskiego/ckz-elektryczno-elektroniczne/aktualnosci/, https://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/srodki-ue/utworzenie-i-rozwoj-centrow-kompetencji-zawodowych-powiatu-oswiecimskiego/ckz-turystyczno-gastronomiczne/aktualnosci/