Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Rząd przygotowuje pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych, które już odczuwają pierwsze negatywne skutki epidemii COVID-19. Przewidywana pula pomocy ma wynieść 10 mln zł w formie dotacji celowej.

Dokumenty dotyczące Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 zostały już zaprezentowane na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak z nich wynika, głównym celem Programu jest wsparcie nie tylko bytu instytucjonalnego organizacji, ale też ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu założono, że wsparcie może zostać udzielone na:

  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  • Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  • Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Bo najważniejszy jest czas

Proponowane wsparcie nie zostało poddane konsultacjom społecznym – zrezygnowano z nich ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację zagrożenia COVID-19 i wynikającą stąd potrzebę jak najszybszego przyjęcia rozwiązań interwencyjnych. Rząd proponuje więc, aby uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, co ma pozwolić na jak sprawniejsze uruchomienia wsparcia dla NGO.

Jak wskazuje się w dokumentach, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych – w stosunku do projektowanej uchwały – środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

NGO to ważny pracodawca

Jak wskazuje się w przygotowywanych dokumentach, wsparcie dla NGO jest nieodzowne, ponieważ III sektor ma ważny udział w rynku pracy. Tylko na koniec 2018 r. w organizacjach non-profit zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy 173,5 tys. osób, w tym dla 142,2 tys. osób praca ta stanowiła główne miejsce zatrudnienia. Udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych stanowił 0,9% przeciętnej liczby pracujących w gospodarce narodowej według stanu na koniec grudnia 2018 r. Organizacje non-profit zatrudniały również personel na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2018 r. takich pracowników było 441,1 tys., z czego dla 34,4 tys. (tj. 7,8%) było to główne źródło utrzymania.

Wsparcie udzielone w ramach Programu powinno więc zapobiec drastycznemu ograniczeniu zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

(Żródło: UMWM)