Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim sporządzona za 2017 r. - druk nr 1031/18.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej – druk nr 1024/18,

5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1030/18,
5.3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 1028/18,
5.4. regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim – druk nr 1033/18,
5.5. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych – druk nr 1026/18,
5.6. tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli – druk nr 1027/18,
5.7. komunalizacji mienia Skarbu Państwa – druk nr 1029/18,
5.8. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie cmentarza komunalnego – druk nr 1023/18,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. - druk nr 1018/18,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej na okres 1 roku – druk nr 1022/18,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu na okres 3 lat – druk nr 1036/18,
5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr I w budynku przy ulicy Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 1037/18,
5.13. nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu – druk nr 1032/18,
5.14. kontroli wykorzystania dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2017 r. - druk nr 1038/18,
5.15. podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 1025/18,
5.16. przyjęcia rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec niedostatecznego finansowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wydatków oświatowych – druk nr 1039/18,
5.17. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 – druk nr 1035/18,
5.18. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - druk nr 1034/18.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id...
 

 

ZAPRASZAMY!