Oświęcim, dnia 28 lutego 2018r.

Znak sprawy:
GA.6721.90.57.2017.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), Preydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2018r. do 16 kwietnia 2018r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A odbędzie się 10 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w sali nr 15 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Oświęcim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZałącznikWielkość
mpzp_fabryczna_a_uchwala_26.02.2018.pdf64.52 KB
obowiazujacy_plan.pdf9.05 MB
pos_fabryczna_a_26.02.2018.pdf5.23 MB

ZAPRASZAMY!