Powiat Oświęcimski w tym roku przystąpił do rządowego programu pn. „Opieka Wytchnieniowa”. Dzięki realizacji tego programu, na wsparcie mogą liczyć m.in. osoby z najbliższej rodziny na co dzień opiekujące się niepełnosprawnymi.

Program jest adresowany do dzieci niepełnosprawnych i dorosłych niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub ich opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi – tłumaczy Renata Fijałkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Środki finansowe na potrzeby programu pochodzą z dwóch źródeł: Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych i środków własnych powiatu oświęcimskiego w stosunku 80% – 20% .

W tym roku nasz powiat ma do dyspozycji 174 tys. zł i planuje objąć pomocą około 350 osób z niepełnosprawnością, z tego:

  • 250 rodziców / opiekunów dzieci spełniających wskazania do długotrwałej opieki w związku ze sprawowaną opieką nad osobą ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowym wymogiem programu jest karta oceny stanu pacjenta wg tzw. Skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę.
  • 100 dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wymagane są: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z kartą oceny lekarza stanu pacjenta wg skali Barthel.

Powiat w ramach tzw. Modułu III świadczyć będzie wyłącznie usługi polegające na specjalistycznym poradnictwie w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o pomoc z zaznaczeniem formy wsparcia i zakresie godzinowym należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Oświęcim, ul. Bema 4 osobiście lub za pośrednictwem poczty począwszy od lipca br. – informuje Renata Fijałkowska.

Wniosek można pobrać ze strony: http://pcproswiecim.pl/opieka-wytchnieniowa/

Inne formy pomocy zgodnie z programem polegające na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, bądź domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi oraz w ramach pobytu całodobowego zapewniają gminy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


1000 Znaków do wykorzystania