Konsultacje społeczne Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027
Gmina Oświęcim zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027. Konsultacje potrwają od 16 do 31 maja 2024 roku.
  1. Konsultacje społeczne projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej.
  2. Termin składania uwag: do 31 maja 2024 r.
  3. Możliwość przesyłania uwag elektronicznie lub w wersji papierowej.
  4. Sprawozdanie z konsultacji dostępne do 30 dni po ich zakończeniu.

Gmina Oświęcim ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027. Jest to istotna okazja dla mieszkańców, aby wyrazić swoje opinie i propozycje dotyczące przyszłości regionu. Konsultacje odbędą się od 16 do 31 maja 2024 roku.

Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) są narzędziem wspierającym realizację projektów opartych na strategii terytorialnej. Mają one na celu rozwiązywanie wspólnych problemów oraz zaspokajanie potrzeb obszaru wsparcia w sposób skoordynowany. Projekt Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027 jest teraz dostępny do wglądu i oceny przez mieszkańców.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, poznanie opinii oraz propozycji zmian w projekcie Strategii. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim mieszkańcy Aglomeracji Oświęcimskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz inne podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu.

Uwagi i opinie można składać do 31 maja 2024 roku. Istnieje kilka sposobów na przekazanie swoich sugestii:

1) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • Wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych.
  • Wysłanie skanu podpisanego formularza na adres e-mail.
  • Wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP.

2) W wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w:

  • Urzędzie Miasta Oświęcim.
  • Urzędzie Gminy Oświęcim.
  • Urzędzie Miejskim w Chełmku.

Po zakończeniu konsultacji, do 30 dni, na stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej zostanie opublikowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Dokument ten będzie zawierał ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Warto zaznaczyć, że nieprzesłanie lub niezłożenie wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza konsultacyjnego do 31 maja 2024 roku oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich opinii na temat przyszłości Aglomeracji Oświęcimskiej.


Według informacji z: Gmina Oświęcim