Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin przeprowadzenia konsultacji – od 13.10. br. do 27.10. br.

Szczegóły projektu Programu: Program-2022-projekt

Więcej informacji: https://www.powiat.oswiecim.pl/powiat-oswiecimski/stowarzyszenia/