Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika z napisem Strategia Rozwoju Powiatu Oświecimiu 2021 - 2030.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyjął projekt Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030. Teraz dokumentem zajmie się Rada Powiatu. Uchwała w tej sprawie znajdzie się w porządku obrad Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia.

Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu powiatowego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał powiatu, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni powiatu w perspektywie najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji interesariuszy i partnerów.

Tym samym stanowi strategię terytorialną w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz samorządu powiatowego – we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi – w procesie zarządzania powiatem.

Strategia została poddana konsultacjom społecznym, których celem było zapoznanie mieszkańców i pozostałych interesariuszy z projektem dokumentu oraz uzyskanie ewentualnych uwag.

Konsultacje były prowadzone w terminie 12-18 listopada br. Stosowne ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: https://www.powiat.oswiecim.pl/

Również z treścią projektu Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030 można było zapoznać się na stronie internetowej: https://www.powiat.oswiecim.pl/powiat-oswiecimski/programy-i-strategie-rozwoju/

Uwagi i wnioski do projektu można było składać z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego na ww. stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, wysyłając wypełniony dokument na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie, w terminie trwania konsultacji społecznych – 17 listopada zaplanowano dedykowane spotkanie konsultacyjne. Mając na względzie sytuacje epidemiczną, przyjęto założenie formy spotkania on-line.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zostały poproszone o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia były przyjmowane do 16 listopada br. do godziny 12.

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i pozostali interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030. Do 18 listopada br. wpłynął jeden formularz z uwagami. Uwagi przesłane przez Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim dotyczyły:

  • Ujednolicenia nazewnictwa w odniesieniu do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”,
  • Potrzeby przeanalizowania najbardziej aktualnych informacji na temat określenia przez samorząd wojewódzki obszarów miasta i gmin powiatu oświęcimskiego jako Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz dostosowania zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030 do aktualnych ustaleń.

Uwagi zostały uwzględnione w finalnej wersji dokumentu. Ujednolicono nazewnictwo w odniesieniu do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”.

Zapisy dotyczące tworzenia MOF uzupełniono bądź zaktualizowano o stwierdzenie: “Zgodnie z wstępnymi ustaleniami podczas spotkania z przedstawicielami samorządu województwa, które odbyło się w dniu 16.11.2020 r., istnieje duże prawdopodobieństwo uwzględnienia w strategii regionalnej wspólnego MOF dla miasta Oświęcim oraz Chrzanowa”.

W związku z pojawianiem się nowego projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekty uchwał oraz materiały na XXVII Sesje Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji w dniu 10 listopada 2020 r.), zaktualizowano również fragmenty Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030 odnoszące się do strategii regionalnej, w tym w rozdziale dotyczącym zgodności strategii z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu.