Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starosta bierze udział on-line w zebraniu zarządu stowarzyszenia Region Beskidy.

Starosta Marcin Niedziela uczestniczył w wideokonferencji zarządu Stowarzyszenia “Region Beskidy”. Włodarz Powiatu Oświęcimskiego jest członkiem zarządu Stowarzyszenia, którego misją jest pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego.

W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej Stowarzyszenie podejmuje liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi.

Aktualnie trwają prace nad nową publikacją wizerunkową Beskidów zgodną z grafiką, która wyznaczona została dla Marki Beskidy. Trwają prace online nad opracowaniem studium transgranicznych produktów turystycznych tematycznie łączących najciekawsze atrakcje po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

Podczas spotkania podsumowano zeszłoroczną działalność Stowarzyszenia i omówiono trwające oraz planowane projekty. Sporo miejsca poświęcono wsparciu finansowemu z funduszy unijnych na kolejne działania w ramach współpracy na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie “Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej wraz ze pokrewnymi stowarzyszeniami w słowackiej Żylinie i czeskim Frydku-Mistku tworzy Euroregion Beskidy. Jest on inicjatywą władz beskidzkich gmin pogranicza polsko-czesko-słowacko. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek – Mistek w Republice Czeskiej.

Euroregion Beskidy to trójstronna polsko-czesko-słowacka współpraca, która zapoczątkowana została w Rajczy czerwca 2000 roku w ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej oraz w trosce o rozwój wzajemnych i przyjacielskich stosunków między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Czeską.

Jej celem jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji w obszarach przygranicznych.

Cele statutowe Euroregionu Beskidy obejmują szereg działań zmierzających do pogłębienia współpracy na terenach przygranicznych, obejmujących w szczególności: współpracę gospodarczą, turystykę, kulturę, edukację, ochronę środowiska i gospodarkę leśną, rolnictwo i gospodarkę żywnościową, planowanie przestrzenne i budownictwo, pracę i politykę socjalną, przeciwdziałanie katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczanie ich skutków, ochronę zdrowia i ratownictwo medyczne, komunikację i łączność, kulturę fizyczną i sport.

Łącznie Euroregion Beskidy zajmuje powierzchnię ok. 6 343 km kw., w tym część polska: 3 288 km kw., słowacka: 2 083 km kw., czeska 972 km kw. Obszar ten zamieszkiwany jest przez blisko 1 385 036 mieszkańców (Polacy – 843 536, Słowacy – 295 500, Czesi – 246 000).

Fot. RL