Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa realizuje projekt ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „ Grow it up- competences and framework for social system youth workers”, numer projektu 2018-1-PL01-KA205-050049, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma charakter innowacyjny będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpoczął się 1 września 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację projektu wynosi 243 808,00 EUR.

Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kompetencji osób pracujących z młodzieżą – wiedzy i umiejętności kadry.

Głównym celem projektu jest dopasowanie i zaimplementowanie czterech brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społeczne, ich wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich. W ramach projektu opracowany zostanie też program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z młodzieżą na terenie powiatu oświęcimskiego w wiedzę na ich temat i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. Wypracowane metody i narzędzia, będą walidowane podczas codziennej ich pracy. Kilka z nich zostało już zastosowanych w pracy placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach wspólnego projektu współpracy ponadnarodowej wdrożonego w ramach Działania 4.3 POWER jego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych: Family Links, Speakeasy,Talking Teens, Freedom, Friendship i Nuturing Programme). Wybrano cztery kolejne metody, które zostaną zaadaptowane do wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich:

 1. SELF-STARTING: Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Skupia się na pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który jest impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii. Uczy jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem jest nauczenie młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. To nauka przerwania błędnego koła stresu, które wymyka się spod kontroli.
 2. CALMFULNESS: metoda zakłada naukę poprawnego oddychania, technik relaksacji, technik uwalniania emocji stwarza możliwość kształtowania własnego stanu emocjonalnego dzięki świadomemu wykorzystaniu odpowiednich technik relaksacji. Ważną rolę w tym procesie odgrywa także eliminacja bądź ograniczenie czynników stresogennych za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych i pracy z ciałem.
 3. TIC-TAC: metodą zakłada wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. Metoda wyposaża jej użytkowników w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji, rozwiązywania konfliktów. Jej użytkownicy będą potrafili podejmować się funkcji mediatora.
 4. BE SMART: metoda zakłada naukę umiejętnego przekształcenia destrukcyjnych przekonań na wspierające. Zakłada odszukanie w sobie potencjału, samoakceptacji oraz mądrego polubienia siebie. Kładzie nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron bazowania na zasobach, sposobach pozbywania się barier w działaniu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie nabycie takich umiejętności, które pozwolą zaspokoić potrzeby, by funkcjonowanie w społeczeństwie było łatwiejsze.

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym w skali co najmniej

europejskiej. Zaangażowanie międzynarodowych ekspertów pozwoli na opracowanie

produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i opracowanie

produktów użytecznych dla użytkowników bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej ma ogromne znaczenie.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

 • 4 innowacyjne metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
 • 4 czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 12 osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie, każde wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metod i umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy z młodzieżą,
 • 4 szczegółowe opisy metody w języku polskim i angielskim,
 • 16 przykładowych scenariuszy zastosowania metod w różnych sytuacjach problemowych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
 • 4 programy szkoleniowe dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży
 • zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie,
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów edukacyjnych (ćwiczenia, zadania, karty pracy, prezentacje multimedialne i inne),
 • 120 indywidualnych kart pracy,
 • 80 kart terapeutycznych.
 • 4 międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu :

 • 1 raport z walidacji użyteczności opracowanych metod w codziennej pracy użytkowników,
 • 1 konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
 • 1 seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób, (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
 • Publikacja gotowych narzędzi,

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.