30 maja odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu, podczas której starosta oświęcimski Zbigniew Starzec przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok oraz informację o stanie mienia. Przy 18 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium.

Starosta Zbigniew Starzec podziękował radnym za udzielone absolutorium i jak zaznaczył budżet Powiatu został zrealizowany prawidłowo, zadania wykonane zostały zgodnie z wymogami prawa, natomiast zobowiązania regulowano terminowo.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017:

Realizacja budżetu wygląda następująco :

  • dochody 155 975 815,59 zł, 98 proc. planu,
  • wydatki 159 404 879,37 zł, 91proc. planu,
  • przychody 13 899 221,72 zł, w tym emisja obligacji na kwotę 10 080 000 zł
  • rozchody 4 755 188 zł,
  • kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 24 068 703 zł

Największą pozycję w dochodach stanowią subwencje w kwocie 63 864 807 zł oraz udziały w podatkach, które wykonano w kwocie prawie 40 350 401,05 złotych.

W związku z realizacją zadań największe wydatki ponoszone są na:

  • edukację około 80 mln zł (50 proc. wydatków ogółem),
  • pomoc społeczną około 26 mln zł (16 proc. wydatków ogółem),
  • drogi i transport około 22 mln zł (14 proc. wydatków ogółem).

Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane na prawidłowym poziomie. W 2017 roku nie uchylono żadnej uchwały finansowej zarówno Zarządu jak i Rady Powiatu. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu.

II informacja o stanie mienia

Wartość majątku Powiatu, będącego w dyspozycji jednostek powiatowych na koniec 2017 roku wyniosła 412 197 028 zł. Co oznacza wzrost wartości majątku o ponad 39 mln zł w trakcie roku 2017. Mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem wyniosły ponad 866 tys. zł.