Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w zw. z art. 91 § 3 i 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia z dniem 10 maja 2018 r. strony i społeczeństwo o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w toku przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 1730 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim, w Auli św. Wawrzyńca.

Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne organizacje społeczne a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, albo do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów dla jego poparcia do Starosty Oświęcimskiego.

Uwagi i wnioski złożone podczas wyżej wymienionej rozprawy będą rozpatrzone jako uwagi i wnioski złożone w ramach udziału społeczeństwa. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego w ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.